top of page

De nieuwe economie van Nederland in 2040 gebaseerd op schone energieSchone energie en mobiliteit beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Dat is de missie van Koolen Industries. De energietransitie is op wereldschaal verder dan de meeste mensen in Nederland denken. Waarom? De technologie is bewezen, schone energie is nu al de goedkoopste energiebron en het verkleint de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.


Wij geloven dat wij vanuit Nederlands ondernemerschap een fantastische bijdrage kunnen leveren aan de verdere versnelling van deze positieve trends. We hebben veel goede kaarten in handen om een toekomstbestendige, nieuwe economie te bouwen, met werkgelegenheid en bestaanszekerheid voor de mensen in Nederland en daarbuiten. Om de kansen ook daadwerkelijk te pakken is een nieuwe Industriepolitiek nodig. Waarbij investeringen in het oude systeem van fossiele brandstoffen plaatsmaken voor investeringen in de nieuwe economie, gebaseerd op schone energie en schone mobiliteit.


In dit artikel beschrijven we onze visie op de toekomstige economie, gebaseerd op schone energie en wat er volgens ons voor nodig is om als Nederland een belangrijke rol te spelen in deze nieuwe wereldwijde economie.


Hoe grote transities werken


Of het nu gaat om de opkomst van de automobiel, de introductie van mobiele telefonie of de internetrevolutie: de geschiedenis leert ons dat grote wereldwijde transities verlopen volgens een aantal economische wetmatigheden. Er is eigenlijk altijd sprake van nieuwe technologie die een fundamentele behoefte van de consument vervult, en voor massa-adoptie voldoet aan de volgende criteria:


  • Betrouwbaarheid & beschikbaarheid: het is er en werkt gewoon wanneer het moet

  • Klantbeleving: deze is gelijkwaardig of beter dan voorgaand alternatief

  • Prijs: deze is lager of gelijk aan het voorgaand alternatief


De nieuwe technologie voor het opwekken van schone elektriciteit voldoet al aan deze criteria. Waardoor de wereldwijd bijgebouwde capaciteit voor elektriciteitsproductie nu al bijna uitsluitend bestaat uit zon- en windtechnologie. Nieuwe kolen-, gas- of kerncentrales worden op wereldschaal veel minder gebouwd dan voorheen om in de wereldwijde groei van energieverbruik te voorzien. Dit betekent dat we het wereldwijde kantelpunt al voorbij zijn en de energietransitie vanaf nu alleen nog maar verder zal versnellen.


Bij Koolen Industries geloven we dat we kunnen bijdragen aan verdere versnelling van deze positieve wereldwijde trends, door schone energie voor de klant nóg betrouwbaarder en betaalbaarder te maken. Met de juiste technologie en slimme software, op basis van Nederlands cleantech ondernemerschap dat voortbouwt op de ingrediënten voor succes die we in ons land voorhanden hebben.

Stapsgewijs vervangen van fossiele brandstoffen


De energietransitie kent veel aspecten en je kan er op verschillende manieren naar kijken. Als je het verduurzamen van alle fossiele energie en zijn toepassingen als uitgangspunt neemt, zie je de volgende 3 kernpunten:


1. Verduurzaming van alle elektriciteitsproductie & elektrificatie waar mogelijk

Ten eerste zullen we waar mogelijk alle elektriciteitsopwekking, warmte en mobiliteit gebaseerd op fossiele brandstoffen verduurzamen. Wij geloven bij Koolen Industries in het principe 'Stop Making Fires’ dat er vanuit gaat dat we stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen. De belangrijkste bronnen voor het verduurzamen van elektriciteitsopwekking zijn zon en wind. Hierin loopt Nederland voorop in Europa.

Lees verder ...


2. Energy Fuels zonder koolstof voor moeilijk te elektrificeren activiteiten

Op dit moment is elektrificatie nog niet voor alle sectoren of activiteiten geschikt. Denk bijvoorbeeld aan de lucht- en scheepvaart, of transport door zeer afgelegen gebieden. In deze gevallen kunnen brandstoffen zonder koolstof worden ingezet. Zoals bijvoorbeeld ammoniak gemaakt uit groene waterstof. Dat zal leiden tot meer toepassingen van ammoniak dan nu het geval is.

Lees verder ..


3. Koolstof afvangen wanneer CO2-vrij energiegebruik echt niet mogelijk is

Voorlopig zal nog behoefte blijven aan centrales die de benodigde flexibiliteit leveren wanneer er onvoldoende schone energie beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld door biomassa te gebruiken in kolencentrales, eventueel bijgemengd met ammoniak. Het is belangrijk om de vrijgekomen CO2 niet in de atmosfeer te laten terechtkomen.

Lees verder ...

Als gevolg van de hierboven beschreven ontwikkelingen zal de vraag naar olie en gas flink afnemen. Olieraffinaderijen worden geconfronteerd met een dalende vraag en zullen naar verloop van tijd niet meer rendabel zijn. Om deze reden zal steeds minder worden geïnvesteerd in energieproductie op basis van fossiele brandstoffen. Inmiddels bedragen de investeringen in duurzame energie al 4x meer dan die in fossiele productie. Daardoor ontstaat in rap tempo een nieuwe economie gebaseerd op duurzame energie.


Groninger gas bracht welvaart, maar de kraan is dicht


De Nederlandse energievoorziening is uniek in de wereld door de beschikbaarheid van grote hoeveelheden goedkoop, Gronings gas. Dit heeft ons in Nederland voor een groot deel onze huidige welvaart en een sterke economische positie gebracht. We kennen een energie intensieve economie met een enorm succesvolle petrochemische industrie en glastuinbouw. Maar de gaskraan is nu dicht. En daarmee valt een belangrijke levensader onder onze economie weg. Wat betekent dit voor de energie intensieve bedrijven die in Nederland gevestigd zijn? En wat betekent dit voor onze export positie, de betaalbaarheid van energie en de nationale bestedingsruimte?


De realiteit is dat de wereldwijde economie opnieuw ingericht wordt, waarbij bedrijvigheid verschuift naar plekken waar goedkope, schone energie ruimschoots voor handen is. In Nederland is dit extra urgent, omdat het wegvallen van het Groningse gas ertoe zal leiden dat energie intensieve bedrijven gaan vertrekken. Dit vereist vergaande aanpassingen in ons denken en doen.Grote kansen voor nieuwe welvaart en welzijn in Nederland


De nieuwe wereldeconomie is gebaseerd op duurzame energie in plaats van olie en gas. Dankzij stimulerend overheidsbeleid behoort Nederland tot de koplopers in de energietransitie en heeft daardoor veel kennis van deze snelgroeiende nieuwe wereld.


Zo heeft Nederland bijvoorbeeld de meeste zonnepanelen per inwoner en relatief veel elektische auto's. Bovendien kent Nederland een van de grootste EV laadinfrastructuren van Europa en we zijn ver met innovatieve technologieën zoals Vehicle to Grid (2-richtingsladen) waarmee de batterij van een EV ook gebruikt kan worden om terug te leveren aan het net, een huis of kantoor. Hierdoor hebben we al veel ervaring opgedaan en lessen geleerd. Daarnaast kent Nederland een goed ondernemersklimaat met veel succesvolle tech- en IT ondernemers. Kortom: we hebben veel goede kaarten in handen om een belangrijke positie te pakken in de energietransitie en hier een nieuw exportproduct van te maken voor Nederland.


Tegelijkertijd staat de rest van de wereld niet stil en zullen we hard moeten blijven werken om deze positie verder te versterken en uit te bouwen.


Nederland heeft behoefte aan een Industriepolitiek die aansluit bij de nieuwe economie


Het formuleren van een nieuwe Industriepolitiek is essentieel. Een politiek die zich richt op het faciliteren en versnellen van cleantech ondernemerschap. Niet alleen met als doel het energiesysteem in Nederland te verbeteren, maar zeker ook met als doel onze leidende technologische kennis en maakindustrie rondom duurzame energie door te ontwikkelen tot succesvolle exportproducten- en diensten. Denk aan warmte- en stroomopslag, hardware en software rondom laadinfra, electrolyzers en ammoniak-technologie.


Met effectief beleid is het mogelijk om de cleantech kansen van vandaag om te zetten naar schone industrietakken die voorzien in toekomstige verdienmodellen voor Nederland. Gebaseerd op de wereld in 2040 en verder. Dit is al over 16 jaar. Zo kan Nederland haar welvaart in stand houden.


Een gezond ontwikkel- en investeringsklimaat


De overheid zou Nederlandse ondernemers -met name scale ups- moeten faciliteren met een gezond ontwikkel- en investeringsklimaat. Nederland heeft een heel goed start-up klimaat en veel hoogopgeleide, innovatieve professionals die graag willen werken aan een wereld met schone energie. Voor scale-ups is het echter een stuk moeilijker in Nederland. Veel start-ups komen niet door de scale-up fase en eindigen in de zogenaamde ‘Valley of Death'. Dit is de periode dat het bedrijf nog geen geld verdiend maar eerste (investerings)gelden op zijn. In tegenstelling tot de VS en China waar scale-ups op alle mogelijke manieren gefaciliteerd worden om uit te groeien tot grote bedrijven.


Door het huidige investeringsklimaat en de vrees voor het gebrek aan een nieuwe Industriepolitiek, is het voor cleantech scale-up bedrijven erg moeilijk om groeikapitaal op te halen. Wat scale-ups met veelbelovende technologische oplossingen nodig hebben zijn garanties en projecten die bewijzen dat hun technologie in de praktijk werkt. Hierin kan de overheid een uitstekende rol vervullen. Door een rol te spelen in het gunnen van projecten aan scale-ups, zodat zij hun technologie in de praktijk kunnen bewijzen. Dit is nodig om internationaal projecten te kunnen krijgen. Grote internationale klanten vragen vaak om garanties, bijvoorbeeld op werking van geleverde producten of diensten, productie prestaties of op afname. Voor afname zijn zogenaamde 'offtake agreements' nodig, waar de overheid ook een grote rol in kan vervullen. Deze financiële garanties kan een scale-up zelf niet dragen. De overheid zou een enorm verschil maken als ze dit wel organiseren, bijvoorbeeld via bestaande aan de overheid gelieerde financiele instellingen. Dit is een veel voorkomende manier van werken voor veel overheden, zoals die in Amerika, China, Duitsland en Frankrijk. Het resultaat daarvan is dat goede en succesvolle start-ups in die landen wel in staat zijn om door te groeien en zo een volwassen groot bedrijf te worden met veel werkgelegenheid en verdienvermogen voor de betreffende economie.


Kortom: als wij onze succesvolle cleantech ondernemers voor Nederland willen behouden, zal de overheid haar Industriepolitiek volledig moeten afstemmen op een gezond scale-up en ondernemersklimaat dat bijdraagt aan de nieuwe economie op basis van schone energie. Het hebben van slechts een goede start-up cultuur is in de huidige wereld waarin sterke overheden hun nationale scale-ups stimuleren en ondersteunen onvoldoende om een succesvolle nieuwe economie te bouwen met voldoende verdienvermogen.

Comments


bottom of page