top of page
koolen-grey-grid-fade-from-bottom.png

Koolen Industries terms of use.

Welkom op de website van Koolen Industries op www.koolenindustries.com (de 'Site'), die wordt aangeboden door Koolen Industries Operations BV ('COMPANY'), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK 78314461.

Deze gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op je gebruik van de Site, inclusief alle informatie, diensten en aanbevelingen ('Informatie'), dus lees ze aandachtig door. Door de site te bezoeken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. 

1. Wijzigingen

Koolen Industries behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de voorwaarden of functies van de site te wijzigen. Bekijk de voorwaarden regelmatig door op de link "Gebruiksvoorwaarden" op de site te klikken. Als je de site blijft gebruiken of openen, betekent dit dat je akkoord gaat met eventuele wijzigingen in de voorwaarden. 
 

2. Privacy- en cookieverklaring

Koolen Industries verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de bezoekers van deze Site volgens de Privacy- & Cookie-verklaring
 

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie op deze site is onderworpen aan auteursrechten en andere bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commercieel gebruik of distributie, noch mogen deze objecten worden gewijzigd of opnieuw worden geplaatst. Er wordt echter toestemming verleend om deze site te bekijken en kopieën te maken voor persoonlijk gebruik (inclusief het opslaan, afdrukken, reproduceren en verspreiden van de informatie van de site). Wijziging is echter niet toegestaan en bij een dergelijk exemplaar dient een verwijzing naar deze voorwaarden te worden gevoegd. Elk ander gebruik van deze Site is niet toegestaan, tenzij Koolen Industries hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Dienovereenkomstig zal noch deze site, noch enig materiaal daarin op enigerlei wijze een licentie verlenen, of geacht worden te verlenen, aan een persoon op het intellectuele eigendom van Koolen Industries. 

Tenzij anders aangegeven, vallen alle merken die op de internetsites van Koolen Industries worden weergegeven onder de merkrechten van Koolen Industries.  

4. Gebruik van de site

De site is alleen voor informatieve doeleinden. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden, ben je geautoriseerd om de Materialen op de Site alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken.

Je mag naar de Site linken, op voorwaarde dat je link naar de Site er op geen enkele manier toe leidt dat een bezoeker van je site zou veronderstellen dat Koolen Industries of enig ander lid van Koolen Industries op enigerlei wijze verbonden is met je site of deze onderschrijft. Je zult geen enkele dienst, informatie, applicatie of software die beschikbaar is op de Site gebruiken of openen op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door Koolen Industries, noch zul je de Site spiegelen. 

5. Links naar inhoud en websites van derden

De Site kan links naar inhoud van derden of websites van derden bevatten. Je gebruik van externe websites die zijn gelinkt vanaf de Site, inclusief maar niet beperkt tot Koolen Industries' inclusief maar niet beperkt tot Facebook-, Twitter-, YouTube-, Instagram- en YouTube-pagina's, wordt beheerst door de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid dat van toepassing is op die respectieve sites .

Bovendien kan de site inhoud bevatten die door derden is geleverd. Houd er rekening mee dat de informatie op de site wordt weergegeven zoals deze rechtstreeks door elke website-auteur wordt verstrekt, en niet door Koolen Industries. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft Koolen Industries noch enig ander lid van de groep enige goedkeuring of verklaring met betrekking tot dergelijke gelinkte websites of inhoud, noch aanvaardt Koolen Industries of enig ander lid van de groep enige aansprakelijkheid in verband met dergelijke websites of inhoud, advertenties, producten of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke websites, je gebruik van dergelijke websites, of eventuele transacties die je hebt, of de gevolgen van dergelijke transacties, met de beheerders van die websites.

Koolen Industries behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook een link op de Site te verwijderen of te wijzigen.

6. Ongevraagde ideeën

Indien je ongevraagde ideeën of materialen bestaande uit teksten, afbeeldingen, software, informatie of anderszins op deze Site plaatst of deze per e-mail, Sitechatapplicatie of anderszins aan een medewerker van Koolen Industries meldt, is Koolen Industries gerechtigd deze te kopiëren en commercieel te exploiteren. deze materialen in de volle omvang, gratis en niet gebonden aan enige vertrouwelijkheidsverplichting met betrekking tot die materialen. U stemt ermee in Koolen Industries te vrijwaren tegen elke aansprakelijkheidsvordering van Koolen Industries die voortvloeit uit het gebruik of de exploitatie van materialen die inbreuk maken op de (intellectuele) eigendomsrechten van een derde of anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.  

7. Voorzichtigheid met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen en toolresultaten

Internetpagina's, tools, persberichten met investeerdersrelaties, vooruitzichten, chats met medewerkers van Koolen Industries, presentaties, audio- en videobestanden van evenementen (live of opgenomen) en andere documenten die op deze site zijn opgenomen, bevatten onder andere toekomstgerichte verklaringen die de huidige opvattingen van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen weerspiegelen. De woorden 'aannemen', 'geloven', 'verwachten', 'van plan zijn', 'zouden', 'plannen' of soortgelijke uitdrukkingen identificeren toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waaronder, maar niet beperkt tot: veranderingen in wisselkoersen, valuta, rentetarieven en in grondstofprijzen; introductie van concurrerende producten; en verhoogde verkoopprikkels.

 

8. Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zullen de algemene voorwaarden als geheel niet onafdwingbaar of ongeldig zijn en zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder dat dit gevolgen heeft voor de overige bepalingen in deze voorwaarden. De beoogde werking van de ongeldige voorwaarden zal niettemin zoveel mogelijk gelden met inachtneming van de inhoud van deze voorwaarden. 

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of andere rechtsbetrekkingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbanken te Amsterdam, Nederland.

bottom of page